Domů » O NÁS » KDO JSME

KDO JSME

Rodná víra je společenstvím sdružujícím osoby, které vyznávají předkřesťanské slovanské náboženství (tzv. rodnověří) nebo které se s původním duchovním světem Slovanů cítí být jakýmkoliv jiným způsobem kladně spjati. Rodná víra se sformovala v roce 2000 spojením již dříve existujících skupin zvaných Rod Jarovíta a Rod Mokoše a jako občanské sdružení byla registrována 13. dubna 2001. Základ činnosti společenství Rodná víra tkví v pořádání výročních svátků a slavností zasvěcených různým slovanským božstvům. Kromě těchto obřadů kolektivních nelze opominout ani obřady individuální, které provázejí lidský život od narození až do smrti, což jsou přechodové obřady jako např. vstup do dospělosti nebo svatby. Současně se také snažíme obnovovat posvátná místa zasvěcená předkřesťanským božstvům, jako je např. Mokošino obřadiště v Mokošíně u Přelouče, a rozšiřovat povědomí o slovanském duchovním světě v české společnosti.

Na jaře roku 2015 byly přijaty nové stanovy, které Rodnou víru podle současné legislativy mění v zapsaný spolek. Podle nich je nejvyšším orgánem Sněm tvořený všemi členy spolku, který se schází alespoň jednou za rok. Sněm volí Radu, která je výkonným orgánem. Tu tvoří Náčelník, jako nejvyšší představitel Rodné víry, Zástupce náčelníka a další volený člen. Nové členy přijímá Sněm. Členství v jiných sdruženích nebo náboženských společnostech není překážkou. Členské příspěvky jsou dobrovolné. Širší české rodnověrské společenství tvoří jednak členové Rodné víry, jednak další příznivci, kteří formálně členy nejsou. Veškerých akcí Rodné víry se mohou plnohodnotně účastnit všichni bez ohledu na členství, stejně jako se mohou podílet na její činnosti.

Rodná víra je otevřeným společenstvím postaveným na dobrovolném sdružování lidí jakožto svobodných, svéprávných a plnohodnotných osobností. Každý člen Rodné víry si za své jednání sám zodpovídá. Rodná víra žádným způsobem neomezuje svobodu názorů, myšlení a přesvědčení svých členů včetně způsobu jejich osobního pojímání víry, nevyvíjí na své členy ani na kohokoliv jiného žádné formy náboženského nátlaku. Rodná víra funguje na principu svobodné a demokratické dohody svých členů, nikoliv na principu náboženských dogmat nebo neomylného vůdce. Rodná víra je společenstvím nepolitickým, nepreferuje a nepropaguje žádný politický názor, politické angažovanosti svých členů mimo Rodnou víru a její akce to však nebrání.

Rodná víra 2015

Naše stanovy jsou ke stažení zde.

%d bloggers like this: