O NÁS

Rodná víra je společenstvím sdružujícím osoby, které vyznávají předkřesťanské slovanské náboženství (tzv. rodnověří) nebo které se s původním duchovním světem Slovanů cítí být jakýmkoliv jiným způsobem kladně spjati. Bylo založeno jako občanské sdružení v roce 2000. Základ činnosti společenství Rodná víra tkví v pořádání výročních svátků a slavností zasvěcených různým slovanským božstvům. Kromě těchto obřadů kolektivních nelze opominout ani obřady individuální, které provázejí lidský život od narození až do smrti (tzv. přechodové obřady). Současně se také snažíme obnovovat posvátná místa zasvěcená předkřesťanským božstvům jako je např. Mokošino obřadiště v Mokošíně u Přelouče a rozšiřovat povědomí o slovanském duchovním světě v české společnosti.

Rodná víra je od sněmu v říjnu 2010 neformálním společenstvím založeným na dobrovolné spolupráci zúčastněných osob bez formalizovaného členství, vedení a organizační struktury. Součástí společenství se stává ten, kde se ztotožňuje se smyslem tohoto sdružení, dlouhodobě se účastní jeho činnosti, na jejíž přípravě se podílí, a je jako člen společenství ostatními respektován. Členství v jiných sdruženích nebo náboženských společnostech není překážkou. Ze společenství vystoupí ten, kdo se vlastním rozhodnutím přestane se společenstvím identifikovat, kdo se přestane účastnit jeho činnosti nebo kdo přestane být všeobecně jako člen společenství vnímán. Záležitosti celého společenství řešíme na sněmovních poradách konaných dle potřeby u příležitosti větších slavností (nyní hlavně Slavnosti Jarovíta na jaře a Mokošina slavnost na podzim).

Rodná víra je volným a otevřeným společenstvím postaveným na dobrovolném sdružování lidí jakožto svobodných, svéprávných a plnohodnotných osobností. Každý člen Rodné víry si za své jednání sám zodpovídá. Rodná víra žádným způsobem neomezuje svobodu názorů, myšlení a přesvědčení svých členů včetně způsobu jejich osobního pojímání víry. To na druhou stranu vyžaduje respektovat názorové odlišnosti ostatních a nevnucovat dalším členům společenství své pohledy na věc. Rodná víra funguje na principu svobodné a demokratické dohody svých členů, nikoliv na principu náboženských dogmat nebo neomylného vůdce. Rodná víra je společenstvím nepolitickým, nepreferuje a nepropaguje žádný politický názor, politické angažovanosti svých členů mimo Rodnou víru a její akce to však nebrání.