Rodný slovanský sněm (2014)


USNESENÍ
jedenáctého Rodného slovanského sněmu

І. Účastníci sněmu:

ХІ. Rodný slovanský sněm se konal 18.–19. července 2014 v městečku Mošćenicích (Chorvatsko) v prostoru místní školy. Účastnili se ho představitelé 7 zemí z těchto organisací:

 • Bulharsko: spolky «Šumen» a «Dulo»;
 • Rusko: «Svaz Venedů» (obec Svjatoslava Chrabrého, město Petrohrad);
 • Srbsko: informační centrum «Svevlad», rodnověrské obce «Luh Velesa» (město Nový Sad) a «Kolo» (město Bělehrad)
 • Slovinsko: spolky «Slovanští starověrci» a «Svantovít» (město Lublaň);
 • Ukrajina: náboženské centrum Sdružení rodnověrců Ukrajiny: obce «Pravoslaví» (město Kyjev), «Poljané» (město Borispol) a «Svarga» (město Ternopol);
 • Chorvatsko: Sdružení chorvatských rodnověrců: obce «Perun» (město Lovran) a «Perunica» (město Záhřeb);
 • Česká republika: občanské sdružení «Rodná víra».

Sněmu se zúčastnilo 25 delegátů a 14 hostí.
Hostmi sněmu byli představitelé spolku pro podporu staré slovanské kultury «Perunova svatyně» z chorvatského Lovranu (na pozvání chorvatských představitelů), kulturního spolku «Pravý svět» ze Slovinska (na pozvání slovinských představitelů) a spolku «Vigrid» z Norska (na pozvání bulharské delegace).
Sněm koordinovala hlava Sdružení chorvatských rodnověrců Damir Markotić.

ІІ. Záměry jedenáctého Rodného slovanského sněmu:

 1. Vzájemná výměna informací a tiskovin o činnosti rodnověrských obcí slovanských zemí za uplynulý rok.
 2. Podělení se o zkušenosti z rodnověrské práce s ohledem na výsledky mezinárodní vědecko-praktické konference «Učení Slovanů o duši», konané 18.–19. července 2014.
 3. Zhodnocení stavu rodnověrského hnutí a stanovení naléhavých úkolů obrody a rozvoje víry předků v slovanských zemích.
 4. Pokračování ve spolupráci s nám již známými vědci, stejně smýšlejícími a věřícími bratrských slovanských zemí a navazování styků s novými obcemi a duchem blízkými organisacemi.
 5. Domluva na místě a čase konání příštího Rodného slovanského sněmu a zvolení koordinátora na následující mezidobí.

ІІІ. Jedenáctý Rodný slovanský sněm konstatuje:

 1. Záměrů jedenáctého sněmu bylo dosaženo.
 2. Utvořil se stálý kruh sněmovníků: Bulharsko, Polsko, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Ukrajina, Chorvatsko, ČR. Rodnověrské hnutí v našich zemích se rozmáhá, zapojuje se do něho aktivní slovanská mládež, učení ethnologové, historici, filosofové. Tuto tendenci je třeba podporovati a rozvíjeti.
 3. Rodný slovanský sněm bude i nadále spolupracovati s Evropským kongresem ethnických náboženství.
 4. Vědecko-praktická konference «Učení Slovanů o duši» proběhnuvší v rámci Rodného slovanského sněmu potvrdila svou aktuálnost, jakož i nezbytnost dalšího konání podobných vědeckých fór. Sněm zjišťuje praktické sblížení učenců-slavistů s jazyčníky v řešení obecného úkolu: vzkříšení a utvrzení rodné víry – stěžejní součásti národních kultur slovanských zemích.
 5. Počátkem XXI. století provázejí obnovu slovanského rodnověří globální problémy a politická destabilisace. Ve složitých podmínkách nevyhlášené války dochází k rozvratu prastarých slovanských tradic a mezinárodních vztahů. Utrpěti mohou i přátelské vazby, jež se za desetiletí vytvořily mezi našimi obcemi. Rodný slovanský sněm odsuzuje politiku informační a vojenské agrese, která představuje možné nebezpečí pro celý slovanský svět.

V činnosti Rodného slovanského sněmu doporučujeme nepřipouštěti jakýchkoli projevů vměšování se do vnitřních záležitostí účastnických zemí sněmu ze strany jiných účastníků.

Na návrh slovinského zástupce a za podpory přítomných představitelů odsoudil Rodný slovanský sněm ideologie nacismu, fašismu, rasismu a totalitarismu.

ІV. V organisačních záležitostech byla přijata rozhodnutí:

 1. Uveřejniti dokumenty jedenáctého Rodného slovanského sněmu ve svých vlastních a jinak nám přístupných hromadně sdělovacích prostředcích (tištěných, Google Groups, internetových stránkách a jinde).
 2. Vydati ze sněmovních materiálů další číslo věstníku «Sláva» v rodných jazycích účastníků.
 3. Doporučiti obcím tradičního slovanského světonázoru, aby se v praxi řídily materiály mezinárodní vědecko-praktické konference «Učení Slovanů o duši», uskutečněné v městě Mošćenicích (Chorvatsko) 18.–19. července 2014. Vydati sborník konferenčních příspěvků. Za publikaci bude odpovídati Damir Markotić. Všechny texty referátů se proto dodají redakčnímu kolektivu (Damir Markotić, Halina Lozko, Bohdan Fenjuk) během 30 dnů (do 20 srpna 2014).
 4. Navržen námět příštího setkání: «Kult předků u Slovanů».
 5. Za účelem zlepšení naší informační politiky vypracovati návrhy na obnovu společného informačního prostoru a předložiti k písemnému posouzení ve třicetidenní lhůtě. Odpovědným správcem bude Nejc Petrič (Slovinsko).
 6. Dvanáctý Rodný slovanský sněm uskutečniti roku 2015 ve Slovinsku (do 20 srpna).
 7. Koordinátorem sněmu na příští rok budiž Nejc Petrič.
 8. Projednavše a posoudivše návrhy společného symbolu Rodného slovanského sněmu, účastníci rozhodli dořešiti tuto otázku na příští schůzi a základem učiniti vzory lidové výšivky.

Usnesení podepsaly hlavy delegací:

Anton Račev, Bulharsko
Halina Lozko, Ukrajina
Damir Markotić, Chorvatsko
Milan Petrović, Srbsko
Nejc Petrič, Slovinsko
Alexej Tiščenko, Rusko
Richard Bígl, Česká republika

19. července 2014, Mošćenice, Chorvatsko.

ORGANISAČNÍ VÝBOR Rodného slovanského sněmu:

Bulharsko: Anton Račev
Polsko: Staszko Potrzebowski
Rusko: Alexej Tiščenko
Srbsko: Alexandra Marinković-Obrovski
Slovinsko: Matjaž Anžur
Ukrajina: Halina Lozko
Chorvatsko: Damir Markotić
ČR: Richard Bígl


Záhřebský akademik Deniver Vukelić (sedě) a koordinátor sněmu Svetoslav školní budova – naše sněmovna
vlevo: Záhřebský akademik Deniver Vukelić (sedě) a koordinátor sněmu Svetoslav
vpravo: školní budova – naše sněmovna

Účastníci před odjezdem do hor „Spatřil zvíře líté a shodil ze sebe luk. Položil zlacený šíp na hedvábnou tětivu: Zabíjí zvěřisko. Vyjímá srdce s játry.“
vlevo: Účastníci před odjezdem do hor
vpravo: „Spatřil zvíře líté a shodil ze sebe luk. Položil zlacený šíp na hedvábnou tětivu: Zabíjí zvěřisko. Vyjímá srdce s játry.“

Perunova modla a její řezbář Jaromir Vpravo Zoreslava, vedoucí ukrajinského poselstva
vlevo: Perunova modla a její řezbář Jaromir
vpravo: Vpravo Zoreslava, vedoucí ukrajinského poselstva

Obřadní hraničky Po obřadě
vlevo: Obřadní hraničky
vpravo: Po obřadě

Ruské poselstvo Slovinská delegace Rozscestník v pohoří Učka
vlevo: Ruské poselstvo
uprostřed: Slovinská delegace
vpravo: Rozscestník v pohoří Učka

Chotěbud


Leave a Reply

%d bloggers like this: