Rodná víra z. s.

Stretnutie západoslovanských rodnovereckých spolkov (2008)


Historické a doteraz nevídané stretnutie zástupcov západoslovanských občín sa uskutočnilo v pondelok 21.7. v Jelenci pri Nitre.

Tejto porady sa zúčastnili zástupcovia zväzkov:

Dažbogovi vnuci – Nitra
Perúnov Kruh – Nitra
Perúnov Kruh – Turiec
Paromova Dúbrava – Bratislava
Rodná víra – Čechy a Morava
Slowiańska wiara – Poľsko

Unikátnosť tohto stretnutia bola v tom, že nie je známe že by sa niekedy stretli zástupcovia troch západoslovanských krajín teda Čiech, Poľska a Slovenska za jedným stolom vo veci spolupráce v oblasti zveľaďovania Slovanskej rodnej viery.

Úvodom stretnutia predniesol Budislav svoju uvítaciu reč a potom už nasledovalo predstavenie každého spolku, jeho činnosti, cieľov a vízií do budúcna. Po oficiálnom predstavení už nasledovali neformálne debaty a neskôr zábava pri ohni, výbornom guláši a medovine. Bolo to prvé stretnutie a tak viac ako nejaké konkrétne ciele, bolo dôležité vzájomné spoznanie sa a nájdenie ľudí ochotných spolupracovať. Preberali sa rôzne problémy, prezentovali názory a hoci sa našli aj nejaké odlišnosti, nakoniec sa myslím všetci zhodli na tom, že je predsa len viac toho čo nás spája a vzájomná spolupráca v duchu slovanskej vzájomnosti je veľmi potrebná. Pri tomto neformálnom sedení a debatách sa nakoniec ukázalo najväčším problémom to či žaby kvákajú alebo kunkajú ? Tento problém sa s úsmevom na tvári riešil ešte aj ráno pri balení a lúčení sa účastníkov. Tu sa ešte jednohlasne dohodlo že najbližšia beseda rodnovercov sa uskutoční v Čechách pod záštitou Rodnej víry.

Záverom chcem poďakovať občine Dažbogovi vnuci za zorganizovanie besedy a takisto Perúnovmu kruhu Nitra, ktorý tiež prispel svojím podstatným dielom k tomu aby sa všetci cítili dobre. Takisto ďakujem všetkým zúčastneným za ich príspevky k besede.

Dragovid
(se souhlasem autora převzato ze stránek http://www.svatohaj.sk )


Leave a Reply

%d bloggers like this: